Kód projektu 041ZA500112

DAKNA Námestovo, družstvo.  požiadala o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná) 2a, číslo výzvy 50/PRV/2020 na spolufinancovanie strojov Šmykom riadený nakladač a Kŕmny voz.  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041ZA500112 bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami dňa 16.12.2022 a účinnosť nadobudla dňa 12.01.2023.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na https://www.crz.gov.sk/zmluva/7369101/.